Satsingsområde

Ved utarbeidelse av målområde ønsket vi å videreføre og utvide fokuset på barns selvfølelse og identitet, samt tydeliggjøre hvor avgjørende det er at de voksne er aktive støttespillere og gode rollemodeller i hverdagen. Alle voksne i barns liv har en viktig rolle når det gjelder å bygge opp selvfølelse og selvtillit. Barns selvbilde styrkes ved at de får mange gode tilbakemeldinger på hvem de er og hva de kan.

Sosial kompetanse anses som å være selve grunnmuren i barnehagen, og handler i korte trekk om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre mennesker i ulike situasjoner. Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter som naturlig inngår i en helhet i barnas samspill, f.eks selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll

Selvfølelse: å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv.

Empati: å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg inn i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk.

Prososial atferd: å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre.

Selvhevdelse: å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå i mot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre.

Selvkontroll: å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser.

 

Personvern og cookies